หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่ได้แถลงในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้ก่อเกิดรายได้
 
มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันภายในตำบล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ ในครัวเรือนของประชาชน
 
ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างถูกวิธี ลดการใช้สารเคมีเพื่อ ทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังลดต้นทุนในการทำ การเกษตร
 
จัดให้มีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทดแทนเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันเพื่อช่วยลดต้นทุน การผลิตให้แก่เกษตรกร
     
  ส่งเสริมศาสนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดงานประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง แข่งเรือ วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมให้เยาวชน มีความกตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณ เพื่อรักษาสถาบัน ครอบครัวให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 
ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา
     
  ส่งเสริมด้านการศึกษา และกีฬาให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในเขตตำบลบางม่วง ได้รับการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอกับความต้องการ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดี เหมาะสมกับเด็กเล็ก
 
จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี และมีฐานะยากจน
 
ส่งเสริมให้เยาวชนมีการเข้าค่ายเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทัศนศึกษาเพื่อ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
 
จัดให้มีสถานที่เล่นกีฬาและและอุปกรณ์กีฬา ทั้งกีฬาในร่ม กีฬาทางน้ำ กีฬากลางแจ้ง และกีฬาพื้นบ้าน
 
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างตำบลเพื่อเชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
     
  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
 
จัดให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 
ดำเนินการให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
 
จัดให้มีระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
     
  พัฒนาด้านสาธารณสุข
 
ดำเนินการให้ประชาชนในเขตตำบลบางม่วง มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการดูแล รักษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงโดยประสานความร่วมมือ จากสาธารณสุขอำเภอ อนามัย ประจำตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
จัดซื้ออุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือช่วยชีวิตให้แก่ศูนย์กู้ชีพประจำตำบล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ของ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
ผักชี
ร้อยพวงมาลัย
  
 

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 9  

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 6  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 16,439,211 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10