คุณต้องการให้ อบต.บางม่วง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
การบริการประชาชน ( 261 )
28.94%
กลุ่มอาชีพ ( 216 )
23.95%
ไฟฟ้า ( 214 )
23.73%
ประปา ( 148 )
16.41%
ถนน หนทาง ( 63 )
6.98%