หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2562 (เดือนสิงหาคม 2562) [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2562 (เดือนมีนาคม2562) [ 13 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2562 (เดือนมกราคม 2562) [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2