หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ) ครั้งที่ 2  
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต่อหน่วยงาน จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันทั้งหมด และประกอบเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานซึ่งมีใบอนุญาตโรงงาน(รง.4) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นซองเสนอราคา
1.2 เครื่องปรับอากาศที่เสนอราคาต่อหน่วยงาน  จะต้องทำการตลาดและจำหน่ายอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยต้องยื่นหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในวันยื่นซองเสนอราคา
1.3 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต่อหน่วยงาน  จะต้องผ่านการทดสอบขีดความสามารถในการทำความเย็นจากห้องทดสอบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงผลการทดสอบและหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวันยื่นซองเสนอราคา
1.4 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต่อหน่วยในขนาดกำลังการทำความเย็นไม่เกิน 12,000 วัตต์ ความเย็น(40,944 บีทียูต่อชั่วโมง) จะต้องได้รับสลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการรับรองในวันยื่นซองเสนอราคา
1.5 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต่อหน่วยงานจะต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO: IEC17025 และ OHSAS18001 โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองในวันยื่นซองเสนอราคา
1.6 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต่อหน่วยงาน  จะต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป  ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทย ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์ (License) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งจะต้องมีเอกสารมาแสดง
1.7 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่เสนอต่อหน่วยงาน  จะต้องเป็นแบบแผง PCB พร้อมวงจรหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 นาที แบบ Electronic Timer Deley ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทชนิดไร้สาย,หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล,สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 18-30 องศาเซลเซียสและปรับความเร็วลมไม่น้อยกว่า 3 ระดับและมีสวิงขึ้น-ลง อัตโนมัติ
1.8 มีระบบฟอกอากาศ ชนิดถอดล้างได้ เพื่อช่วยในการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและพร้อมที่จะเข้าดูแลรักษาเมื่อเครื่องปรับอากาศเกิดมีปัญหาการใช้งานภายใน24 ชั่วโมงเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน  โดยต้องยื่นเอกสารรับรองดังกล่าวซึ่งระบุชื่อโครงการและเลขที่ประกาศสอบราคาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
1.10 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ได้ลงทะเบียนเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP) เป็นที่เรียบร้อย
1.11 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 0202/ว4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3/2539  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจำนวน บีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียนจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวน บีทียูไม่เท่ากันให้นำจำนวน บีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
- 2 -
1.12 มีเครื่องปรับอากาศที่เสนอราคา ต้องเสียภาษีสรรพสามิตถูกต้องจากโรงงานผู้ผลิตเมื่อส่งมอบงาน ผู้ขายต้องสามารถแสดงหลักฐานการเสียภาษีเครื่องปรับอากาศให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจสอบได้ และปิดเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 86) ลงวันที่ 2 กันยายน 2552
2. ข้อกำหนดของเครื่องปรับอากาศ
รายการเครื่องปรับอากาศที่หน่วยงานต้องการสอบราคาซื้อตัวเครื่องพร้อมงานติดตั้งและมีการติดตั้งตู้คอนโทรลมีเมนควบคุม 380 โวลล์ จำนวน 2 ตู้ ลูกเซอร์กิตคุมแต่ละตัว และสายไฟฟ้า เบอร์ 16 ไส้ทองแดง มีดังนี้
1.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดการทำความเย็นรวมสุทธิไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียูต่อชั่วโมง,ปริมาณลมส่งไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที,ระบบไฟฟ้า 220 โวลล์/1 เฟส/ 50 เฮิร์ต  จำนวน  2  ชุด
2.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดการทำความเย็นรวมสุทธิไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียูต่อชั่วโมง,ปริมาณลมส่งไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที,ระบบไฟฟ้า 220 โวลล์/1 เฟส/ 50 เฮิร์ต  จำนวน  2  ชุด
3.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดการทำความเย็นรวมสุทธิไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง,ปริมาณลมส่งไม่น้อยกว่า 850 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที,ระบบไฟฟ้า 220 โวลล์/1 เฟส/ 50 เฮิร์ต  จำนวน  2  ชุด
4.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดการทำความเย็นรวมสุทธิไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียูต่อชั่วโมง,ปริมาณลมส่งไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที,ระบบไฟฟ้า 220 โวลล์/1 เฟส/ 50 เฮิร์ต  จำนวน  15 ชุด
3. การรับประกัน
ผู้ขายต้องติดตั้ง ทดลองเดินเครื่องให้เรียบร้อยก่อน และจะต้องรับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีและรับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องให้การบริการบำรุงรักษา ตรวจเช็ค ระบบน้ำยา ระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นฟิลเตอร์,ถาดน้ำทิ้ง,คอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ทุกระยะ 3 เดือน หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายเกิดจากใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้การได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
4. การส่งมอบงาน
1.ผู้ขายต้องทำความสะอาด ซ่อมแซมส่วนประกอบของอาคารที่ชำรุด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้ขายและตกแต่งทาสีให้ดีเช่นเดิม
2.ผู้ขายต้องมอบคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวนเครื่องละ 1 ชุด
3.ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีภายใน 30 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 13.23 น. โดย คุณ ปราณี อินทรโชติ

ผู้เข้าชม 274 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 4,835,221 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10