หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 119 
ประกาศขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
เชิญชวนเสนอราคาจ้าง [ 26 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วน [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 118 
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 257 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 2 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 141 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระ [ 21 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 336 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 7 [ 20 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 281 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 7 สายบ้านเกาะตาเทพ-บ้า [ 31 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 250 
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอา [ 31 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 274 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ. ด้วย e-Learning หลั [ 13 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประเมินความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
 
 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
   
 
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ติดตั้งตราสิงห์กระทรวงมหาดไทย (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 1087  ตอบ 0  
แกนนำล้างถนน หมู่ 4 บางม่วง (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 2744  ตอบ 1  
เสนอขายชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะราคาพิเศษ (26 ม.ค. 2563)    อ่าน 965  ตอบ 1  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มปริมาณสูงขึ้น (6 พ.ย. 2560)    อ่าน 3011  ตอบ 5  
เชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน (28 ก.ย. 2560)    อ่าน 456  ตอบ 0  
การให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 2827  ตอบ 6  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (24 ก.ค. 2556)    อ่าน 914  ตอบ 0  
การจราจร (30 ต.ค. 2555)    อ่าน 1963  ตอบ 2  
ภาพผลงานผู้สูงอายุดอกลำดวนงามตำบลบางม่วง กับการได้รับรางวัล (30 มิ.ย. 2555)    อ่าน 5242  ตอบ 22  
ช่วยเหลือน้ำท่วม (13 มี.ค. 2555)    อ่าน 2731  ตอบ 25  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ค่ะ (28 ก.ย. 2554)    อ่าน 1742  ตอบ 3  
เรียน คุณ ๆ ทั้งหลาย (26 ก.ย. 2554)    อ่าน 1321  ตอบ 3  
ประโยชน์ของเว็บไซด์ (21 ก.ย. 2554)    อ่าน 1175  ตอบ 0  
การรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา (21 ก.ย. 2554)    อ่าน 1119  ตอบ 0  
รายชื่อสมาชิกสภาอบต. หมู่ 5 มีกี่คนคะ (20 ก.ย. 2554)    อ่าน 1078  ตอบ 0  
 
 
นว 0023.5/ว 7445 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือโคโรนา 19 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 232 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 7352 แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.4/ 235 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว6366 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7549 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7397 การตรวจสอบผลการดำเนินงานและประมวลภาพโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7327 การประเมินประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7326 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7291 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7341 ขอเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7377 หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชืื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7399 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7371 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 31 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7112 การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7234 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7183 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ [ 30 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7110 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7180 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง [ 30 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7181 ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
 
 


ซื้อผ้าคอตตอนแบบมีลวดลายและผ้าสาลูเพื่อใช้ในการดำเ [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงกา [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ประปามาดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำและท่อน [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ประปามาดำเนินการต่อท่อส่งน้ำใส หมู่ที่ [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์ [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม โครงการอบรมเชิง [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ใน [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส [ 28 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ใน [ 27 ก.พ. 2563 ]ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในการรับเงินราย [ 27 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA และเครื่องพิมพ์แบบฉ [ 26 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 25 ก.พ. 2563 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต เพื่อใช้สำหร [ 25 ก.พ. 2563 ]

 

  
 
ฝรั่งกิมจูสดจากไร่ในตำบลบางม่วง
  
 
 

วัดนิเวศวุฒาราม  

วัดเทพสามัคคีธรรม  

วัดยางงาม  
  
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.บางม่วง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  กลุ่มอาชีพ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน หนทาง
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 4,835,312 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10