หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3


 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไตรมาส2 ประ [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
รายงานสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาคร [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำป [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินแล [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (1ต.ค.2562 - 30 เม.ย. [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้อง [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 ก.ค. 2563 ]
หารือการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือเวียงเชียงเเสน พ.ศ. .... ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงเเสน อำเภอเชียงเเสน กม. มท 0804.3/9721  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2086 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณ๊ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย สน.บถ. มท 0809.5/ว18  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว2070 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กศ. มท 0816.3/ว1901  [ 13 ก.ค. 2563 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2043  [ 13 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) กศ. มท 0816.2/ว2048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4044  [ 13 ก.ค. 2563 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการสนับสนุนฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2016 [บันทึกสำรวจ]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2056  [ 13 ก.ค. 2563 ]
การแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CosT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว2055  [ 13 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/10392-10467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
 
   
 
การใช้ประโยชน์จากกระดานสนทนา (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 1316  ตอบ 1  
ทัวร์ท่องเที่ยวราคาถูกสำหรับหน่วยราชการ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 1254  ตอบ 1  
น้ำไหลแล้วๆๆๆๆ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 1669  ตอบ 2  
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ติดตั้งตราสิงห์กระทรวงมหาดไทย (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 1140  ตอบ 2  
แกนนำล้างถนน หมู่ 4 บางม่วง (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 2793  ตอบ 1  
เสนอขายชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะราคาพิเศษ (26 ม.ค. 2563)    อ่าน 988  ตอบ 1  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มปริมาณสูงขึ้น (6 พ.ย. 2560)    อ่าน 3146  ตอบ 5  
เชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน (28 ก.ย. 2560)    อ่าน 489  ตอบ 0  
การให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 2852  ตอบ 6  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (24 ก.ค. 2556)    อ่าน 959  ตอบ 0  
การจราจร (30 ต.ค. 2555)    อ่าน 1987  ตอบ 2  
ภาพผลงานผู้สูงอายุดอกลำดวนงามตำบลบางม่วง กับการได้รับรางวัล (30 มิ.ย. 2555)    อ่าน 5298  ตอบ 22  
ช่วยเหลือน้ำท่วม (13 มี.ค. 2555)    อ่าน 2787  ตอบ 25  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ค่ะ (28 ก.ย. 2554)    อ่าน 1917  ตอบ 3  
เรียน คุณ ๆ ทั้งหลาย (26 ก.ย. 2554)    อ่าน 1357  ตอบ 3  
 
 
นว 0023.5/ว 15831 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 581 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของสหหรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 12644 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 13047 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15883 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15872 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15885 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15706 แนวทางกาจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 15732 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15681 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ฯ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15692 การกอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว15694 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15763 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 15357 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15795 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/15794 หารือการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15796 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 15691 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 15797 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. [ 13 ก.ค. 2563 ]     
 
 


จ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเห [ 13 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ [ 9 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด ประตู-หน้าต่าง ภายในศูนย์พั [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะ พื้นที่สาธาร [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า บีที ๕๐ สีดำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาธารณะ พื้นที่สาธาร [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองคลัง จำนวน 9 ร [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองคลัง จำนวน 28 ราย [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (๖ ล้อ) หมายเลข [ 11 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พั [ 9 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อมาซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ [ 29 พ.ค. 2563 ]

 

  
 
ผักชี
  
 
 

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 9  

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 6  

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 12  
  
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.บางม่วง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  กลุ่มอาชีพ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน หนทาง
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 4,787,486 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10