หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3


 
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง มาตรการการบริหารงานด้านการป้องกันผลประ [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 122 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 99 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 123 
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 119 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 120 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 109 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 101 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 106 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 98 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 98 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 103 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 92 
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564(1ต.ค.2563 - 19 เม.ย.2 [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 90 
 
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
ขยะล้นถัง (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 41  ตอบ 1  
สอบถาม (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 1  
อบต.บางม่วง มีรถน้ำกี่คันครับ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 40  ตอบ 1  
การใช้ประโยชน์จากกระดานสนทนา (25 ธ.ค. 2563)    อ่าน 1589  ตอบ 2  
ทัวร์ท่องเที่ยวราคาถูกสำหรับหน่วยราชการ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 1510  ตอบ 1  
น้ำไหลแล้วๆๆๆๆ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 1906  ตอบ 2  
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ติดตั้งตราสิงห์กระทรวงมหาดไทย (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 1442  ตอบ 2  
แกนนำล้างถนน หมู่ 4 บางม่วง (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 3046  ตอบ 1  
เสนอขายชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะราคาพิเศษ (26 ม.ค. 2563)    อ่าน 1230  ตอบ 1  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มปริมาณสูงขึ้น (6 พ.ย. 2560)    อ่าน 3564  ตอบ 5  
เชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน (28 ก.ย. 2560)    อ่าน 708  ตอบ 0  
การให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 3092  ตอบ 6  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (24 ก.ค. 2556)    อ่าน 1130  ตอบ 0  
การจราจร (30 ต.ค. 2555)    อ่าน 2132  ตอบ 2  
ภาพผลงานผู้สูงอายุดอกลำดวนงามตำบลบางม่วง กับการได้รับรางวัล (30 มิ.ย. 2555)    อ่าน 5572  ตอบ 22  
 
 
ที่ นว 0023.3/ว14861 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/540 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 4 มิ.ย. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12915 การบันทึกปรับปรุงและรองรับในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12910 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12898 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12913 แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12916 การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12919 จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Sinovac รอบเดือนพฤษภาคม 2564  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว13018 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมระดับผู้นำหุ้นส่วนการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030  [ 31 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.1/ว12830 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/525 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/526 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/527 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12741 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12699 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12696 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.5/ว12709 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.4/ว12698 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/12708 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครสวรรค์  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
ที่ นว 0023.3/ว12791 การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ [ แนบ1 ]  [ 27 พ.ค. 2564 ]  
 
 


ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง และทรายอะเบท แบบซองฉีก ๕๐ กร [ 22 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเส [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 25แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำ [ 17 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 15 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบร [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเส [ 8 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเส [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยและถังขยะติดเชื้อ แบบพลาสติก [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๓ [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮดำเนินการขุดลอกหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ โดย [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องทดสอบความเหลวของคอนกรีต และเครื่องทดสอบ [ 1 มิ.ย. 2564 ]

 
  
 
ผักชี
  
 
 

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 9  

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 6  

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 12  
  
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.บางม่วง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  กลุ่มอาชีพ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน หนทาง
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
E-Service
 
ยื่นคำร้องทั่วไปออนไลน์
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 11,201,582 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10