หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
วัดเทพสามัคคี
เกษตรกรในตำบลบางม่วง
สถานีอนามัยตำบลบางม่วง
อบต.บางม่วง
อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 


 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 18 
จดหมายข่าวแจ้งกำหนดการชำระภาษีประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 86 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 133 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 144 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลภาพเเละ [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 158 
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 136 
ประกาศการขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 166 
ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินที่ดิน ตำบลบางม่วง [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 205 
ประชาสัมพันธ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 198 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 214 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 278 
การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 131 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
   
 
ไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 3 ชำรุด (23 ก.พ. 2566)    อ่าน 25  ตอบ 1  
ขยะล้นถัง (12 ม.ค. 2566)    อ่าน 450  ตอบ 2  
ร้องทุกข์ (29 ส.ค. 2565)    อ่าน 1465  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งครับ (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
การวิ่งดิน ทำถนนเลี่ยงเมือง (25 พ.ค. 2565)    อ่าน 9  ตอบ 0  
น้ำประปาไม่ไหล (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 242  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (1 มี.ค. 2565)    อ่าน 224  ตอบ 1  
สอบถาม (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 440  ตอบ 1  
อบต.บางม่วง มีรถน้ำกี่คันครับ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 393  ตอบ 1  
การใช้ประโยชน์จากกระดานสนทนา (25 ธ.ค. 2563)    อ่าน 2012  ตอบ 2  
น้ำไหลแล้วๆๆๆๆ (26 เม.ย. 2563)    อ่าน 2324  ตอบ 2  
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ติดตั้งตราสิงห์กระทรวงมหาดไทย (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 1816  ตอบ 2  
แกนนำล้างถนน หมู่ 4 บางม่วง (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 3422  ตอบ 1  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มปริมาณสูงขึ้น (6 พ.ย. 2560)    อ่าน 3847  ตอบ 5  
เชิญชวนประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือน (28 ก.ย. 2560)    อ่าน 1001  ตอบ 0  
 
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีผู้ดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัสถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 23 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 3 บริจาคสื่อดิจิทัลสำหรับเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับเด็กปฐมวัย  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 18  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.5/1820 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ธ.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว25092 การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอกภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 25160 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว0023.3/ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/25136 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 1697 ตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
 
 


จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และถุงม [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้นปรับอากาศ ขนาดไม [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๑๐ แร [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดนมยู เอช ที รสจืด ชนิดบรรจุก [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ดูแ [ 10 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสร [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) จำนวน ๑ รา [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อนำมาสำรองในการซ [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจและบันทึกข้อมูลประชากรสุนั [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิ [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ประเภทสารเร่งตกตะกอน PAC) จำน [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการป [ 3 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเส [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิ [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒ [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย [ 27 ก.พ. 2566 ]

 
  
ผักชี
ร้อยพวงมาลัย
  
 
 
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 9
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 6
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ 12
  
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.บางม่วง พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  กลุ่มอาชีพ
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน หนทาง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2553
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-371-127
 
คำร้องทั่วไป
จากระบบ (E-Service)
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
E-Service
แจ้งน้ำประปาไม่ไหล/ประปามีปัญหา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371-127
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
จำนวนผู้เข้าชม 19,956,438 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10