โครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลบางม่วง  
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  12 /2555
การจ้างเหมาโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลบางม่วง  
ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
ลงวันที่  17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
……………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลบางม่วง ราคากลาง  200,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สำรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน (อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ) ในเขตตำบลบางม่วง เพื่อทำการปรับปรุง
•ที่ตั้งของโรงเรือน
•ชื่อ และที่อยู่เจ้าของที่ดิน
•ลักษณะและขนาดของโรงเรือน เช่น เป็นตึกแถว บ้านไม้ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
•ลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคาร เช่น การประกอบการค้า พักอาศัย หรือเก็บสินค้า พร้อมแนบ แบบเสก็ต ขนาดอาคารลงในกระดาษ A4
2. สำรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับป้าย ในเขตตำบลบางม่วง เพื่อทำการปรับปรุง
• ที่ตั้งป้าย
•ชื่อและที่อยู่เจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้าย
•ประเภทและขนาดป้าย
•ข้อความและรายละเอียดในป้าย
-สำรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
• ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการค้า ประกอบด้วย ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ
2.1  บันทึกภาพถ่ายของโรงเรือน และป้าย ในระบบดิจิตอลไฟล์พร้อมอัดภาพถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว แนบลงในแบบสำรวจ ผท. 2,ผท.3
2.2  จัดข้อมูลสู่ระบบเอกสาร คือ จัดเรียงเอกสาร ผท.2 ,ผท.3 ลงซองสำหรับเก็บ ผท.2,ผท.3 และจัดเรียงลงกล่อง ตามเขต ZONE BLOCK LOT
3. แผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร (ในระบบดิจิตอลไฟล์)
3.1 จัดทำแผนที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง ลงบนแผนที่รูปแปลงที่ดินตามข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม
3.2 ทำการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงแผนที่รูปแปลงที่ดินให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงและถูกต้องตามเอกสารสิทธิ์ที่มี
- 2 -
4.งานด้านทำเอกสาร / รายงาน
4.1 จัดพิมพ์แผนที่ ในรูปแบบกระดาษไข รายละเอียดดังนี้ คือ ทำการเขียนแผนที่รูปแปลงที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ลงบนกระดาษไขตามเขตย่อย (Block) มาตราส่วน 1 : 1000
4.2 บัญชีแสดงรายการข้อมูลเดินสำรวจภาคสนาม   จำนวน  1  ชุด
5. อบรมการใช้งานและขั้นตอนการทำแผนที่ภาษีโดยละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  100,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
2.4   ต้องมีบุคลากรในคุณสมบัติระดับมหาบัณฑิต ในสาขาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้
3.1 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 บัญชีรายการก่อสร้างซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.4 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคา
3.5 สำเนาหนังสือมาตรฐานฝีมือช่างรับรองสำเนาถูกต้อง
3.6 สำเนารับรองคุณวุฒิการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรากำกับด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีราคาการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..120...วัน  นับแต่วันเปิดซองเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่จะได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วไม่เกิน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (หรือวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน )
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง“ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12 /2555” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองสอบราคาระหว่างวันที่  20 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่  31  สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30  น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง และ วันที่  3  กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.30 น.ถึงเวลา 10.00 น. ณ สถานที่กลางข้อมูลข่าวสารซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ส่วนอำเภอเมืองนครสวรรค์) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะทำการเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา  10.10  น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์สิทธิ์ในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
5.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
5.3.2 ไม่กรอกชื่อ (นิติบุคคล) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
5.3.3 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
5.3.4 ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรากำกับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด    เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะชี้แจง  จะแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น6. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1   เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ1.4(2)
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ  แล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง  หนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วย  การพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
7.1 ……………………………………..-…………………………………………………………
องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงาน  แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(2) เมื่อปริมาณที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(3) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  75 (เจ็ดสิบห้า)  ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณ และราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่าสำหรับงานรายการในอัตราร้อยละ  17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(4) องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าที่เพิ่ม หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่เสร็จจริง เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้างการจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
7.2 ……………………………   -…………………………………………………………….
องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น    1     งวด  ดังนี้
งวดที่  1  เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ……-……..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน…………………………………………………-………………………………………………………….
ให้แล้วเสร็จภายใน ……-…..วัน
งวดที่  2  เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ …..-……..ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน……….………………………………………………-…………………………………………………..
ให้แล้วเสร็จภายใน ……-…..วัน
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.  อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 1 ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลไว้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    30   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555
10.2 องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่อจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี  ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นรวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย  -  คน  ในแต่ละสาขาช่างต่อไปนี้
11.1 .............................................................................................................................
11.2 .............................................................................................................................
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง


(นายวุฒิ   บุญมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
วันที่   17  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2555 เวลา 12.12 น. โดย คุณ ปราณี อินทรโชติ

ผู้เข้าชม 5491 ท่าน

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371127 โทรสาร : 056-371127
จำนวนผู้เข้าชม 1,100,812 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com