ประกาศสอบราคาซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีนผง 65%  
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 1/2555
จัดซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีนผง 65%
ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
ลงวันที่  6   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2555
……………………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีนผง 65% โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- สารส้มก้อนใส ชนิดบรรจุถุงๆละ 30 กิโลกรัม จำนวน 72,300 กิโลกรัม ตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.165-2542)
-   คลอรีนผง 65%  จำนวน  9  ถัง
ราคากลาง  600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5...................................................................
1.6...................................................................
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน

3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)
3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสารส้มมาแสดงด้วย
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  จํานวน  3  งวด
งวดที่ 1 ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
งวดที่ 2  ไม่เกิน เดือน  มิถุนายน  2555
งวดที่ 3  ไม่เกิน เดือน  สิงหาคม 2555
4.4ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สารส้มและคลอรีนผง 65% ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารทางราชการสำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 5 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน...-...ถุง/กล่อง (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบในควาเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ได้ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  1/2555 ” เรื่อง สอบราคาซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีนผง 65%  ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่  8   มีนาคม 2555  - วันที่  21
มีนาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง และวันที่ 22  มีนาคม2555  ระหว่างเวลา 09.30 น-10.00 น. ณ สถานที่กลางข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ส่วนอำเภอเมืองนครสวรรค์)เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันและสถานที่เดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.10  น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนากจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาของราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
( 1 ) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
( 2 ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
( 3 ) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดได้ว่าไม่อาจดำเนินการงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาซื้อ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทำสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2555 วันนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนงวดสุดท้ายภายในเดือน สิงหาคม 2555 หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาของสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
( 1 ) เงินสด
( 2 ) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็ดลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
( 3 ) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
( 4 ) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า -    เดือน -   ปี
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณเงินรายได้ แล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินเรืออยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
( 1 ) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง


(นายวุฒิ   บุญมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
วันที่  6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2555 เวลา 09.41 น. โดย คุณ ปราณี อินทรโชติ

ผู้เข้าชม 3569 ท่าน

 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-371127 โทรสาร : 056-371127
จำนวนผู้เข้าชม 1,100,815 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com